Beleidsplan 2019-2024

 1. Doel:

 • Het mogelijk maken van scholing voor jongeren in Sondu en omgeving, die niet zelf, noch de leden van hun familie, de financiële middelen hebben om deze scholing te bekostigen;
 • Het mogelijk maken van een te volgen opleiding na het behalen van de middelbare school zodat de jongeren dan ook daadwerkelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien;
 • Het ondersteunen van lokale initiatieven en het ontwikkelen van lokale projecten in Sondu en omgeving
 1. Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf personen, allen vrijwilliger, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Zij ontvangen geen beloning. Leden van het bestuur kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte kosten declareren tot een maximum bedrag van € 200,– per kalenderjaar.
Het huidige bestuur bestaat uit: Lucie van Hassel, voorzitter, Gerdine van Loosdrecht, secretaris, Rob Snelders, penningmeester, Marijke Rieks, lid en Bert Rieks, lid.
Het bestuur wordt ondersteund door Jokeline Rieks. Zij onderhoudt en beheert de website.
Het bestuur werkt nauw samen met de onafhankelijke partnerorganisatie (NGO) in Kenya, genaamd het MES-comité.
Dit comité brengt advies uit en voert de door het bestuur gevraagde werkzaamheden uit.

 1. Financiën:

Inkomsten:
Inkomsten worden gegenereerd middels onderstaande activiteiten:
Werving:

 • Werving van individuele sponsoren. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen de sponsor en een bepaalde student(e).
 • Werving van individuele donateurs. (Geen koppeling).
 • Werving van structurele sponsoring door bedrijven en instellingen.

Verkoop:

 • Het verkopen van in Kenia aangeschafte producten.
 • Het verkopen van in Nederland gemaakte producten.

 

Beheer:
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Op elke vergadering brengt hij verslag uit over inkomsten en uitgaven en eventuele voorziene ontwikkelingen op termijn. Het gezamenlijke bestuur bepaalt het beleid hierin.
De penningmeester controleert regelmatig of de middelen in Kenya worden ingezet overeenkomstig de doelstelling van de stichting.

Het vermogen is verdeeld over:

 • 2 betaalrekeningen
 • 2 zakelijke spaarrekeningen (gekoppeld aan de betaalrekeningen)
 • kleine kas

De inhoud van de kleine kas heeft een maximaal bedrag van € 400, -. Hiermee wordt beoogd voldoende wisselgeld aanwezig te hebben in geval van verkoop producten.
Het vermogen op de spaarrekeningen heeft als doel om een veilige buffer te garanderen, waardoor bij eventuele uitval van sponsoren, de gesponsorde studenten de garantie hebben dat zij hun schoolopleiding kunnen afmaken.

Uitgaven:

Er zijn diverse uitgavenposten, te weten:

 • Schoolgeld en leermiddelen middelbare school
 • Medische verzorging studenten
 • Materialen kleuterschool
 • Eenmalige projecten
 • Inkoopkosten producten.

Het grootste deel van het vermogen wordt besteed aan het betalen van schoolgeld, leermiddelen, een warme maaltijd en kosten van medische verzorging van de door ons gesponsorde jongeren. De betaling geschiedt per trimester. Een klein gedeelte van het vermogen wordt besteed aan de sponsoring van materialen voor de plaatselijke kleuterschool.

Jaarrekening:

De penningmeester maakt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar de jaarrekening van het afgelopen jaar. De jaarrekening en het jaarverslag (van de secretaris) worden gepubliceerd op de website.

 

 1. Public Relations
 • Ten minste twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief die aan alle sponsoren en belangstellenden wordt verzonden. Deze nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • We trachten ten minste twee maal per jaar aanwezig te zijn op een (kleinschalige) beurs.
 • We trachten elk jaar een expositie te houden en publicaties in tijdschriften etc. te bereiken.
 1. Werkwijze

 Sponsorkinderen:
Elk jaar dragen de lagere scholen uit Sondu en omgeving kinderen voor aan het MEScomité die het benodigde schoolgeld voor de middelbare school niet kunnen betalen, maar deze opleiding wel met goed gevolg kunnen doorlopen. Dit wordt bepaald aan de hand van de eindscore op de lagere school.
Het MEScomité beoordeelt of de aanvraag terecht is en gaat daarvoor onaangekondigd op huisbezoek. Het MEScomité geeft aan Stichting OKE advies welke kinderen in aanmerking komen voor sponsoring.
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en bestuurlijke mogelijkheden beslist Stichting OKE hoeveel en welke kinderen gesponsord kunnen worden.

 

Lucie van Hassel maart 2019